Дүрс оношилгооны аргаар хийгдэх шинжилгээнүүд

MRI (Magnetic Resonance Imaging), MRA (Magnetic Resonance Angiography) буюу Соронзон Резонанст Томографи

Энэ нь xүчтэй радио долгион болон ца